برف
 
 
[ti:برف]
[ar:چارتار]
[al:-]
[by:امین]
[la:FA]

[00:00.00]...
[00:14.09]بر رخسار هر خورشیدی
[00:19.39]بی لبخندت ابری آمد
[00:24.34]بی تو در من سروی خم شد
[00:29.00]در چشمانم حصری آمد
[00:33.94]ای رویای بی تکرارم
[00:38.70]شعر تلخی در سر دارم
[00:48.49]یادت رد شد
[00:51.59]برگی افتاد از افرایی
[00:55.65]ایوان پر شد از تنهایی
[01:00.84]بادی خیزید و آرامید
[01:05.34]برفی آشفته می‌بارید
[01:09.90]دستان هوا از بوی تو پوچ
[01:17.64]برگی افتاد از افرایی
[01:23.09]ایوان پر شد از تنهایی
[01:27.79]دستان هوا از بوی تو پوچ
[01:37.84]
[02:11.09]رفتی و بی رخ عاشق تو
[02:16.23]لحظه‌ی غم زده بی گذر است
[02:20.95]بر لب سرد ترانه هنوز
[02:25.99]عادت خواهش بی ثمر است
[02:34.16]
[02:36.19]یادت رد شد
[02:39.10]برگی افتاد از افرایی
[02:43.44]ایوان پر شد از تنهایی
[02:48.79]بادی خیزید و آرامید
[02:53.10]برفی آشفته می‌بارید
[02:58.53]دستان هوا از بوی تو پوچ
[03:05.49]برگی افتاد از افرایی
[03:10.60]ایوان پر شد از تنهایی
[03:15.54]دستان هوا از بوی تو پوچ
[03:17.00]...