چارتار - آوازه خوان
 
 
[ti:آوازه خوان]
[ar:چارتار]
[al:-]
[by:امین]
[la:FA]

[00:01.74] ...
[00:36.17] رهایی تا پَر کشیدن
[00:43.59] جز پیوندت ندارم
[00:52.66] من رویایی رها تر
[01:00.95] از لبخندت ندارم
[01:09.22] تا کِی قفس و غم و دلسردی
[01:17.71] منو عادت شبگردی، تو بگو
[01:25.17] آوازه خوانی را، این سعیِ فانی را
[01:33.63] در کوچه‌ات هر شب برپا کردم
[01:42.00] شاید فقط شاید، قلبت به رحم آید
[01:49.99] اما چه بی‌مرحم برمی‌گردم
[02:00.98] به سمتِ دردم
[02:07.32] ...
[02:17.42] این شعرِ بی‌سر با ماهِ من، از شب
[02:25.89] حرفی نزن
[02:30.02] در گوشِ او نگو
[02:34.44] باری دگر تر شد چشمانِ من
[02:44.30] آوازه خوانی را، این سعیِ فانی را
[02:52.99] در کوچه‌ات هر شب برپا کردم
[03:01.22] شاید فقط شاید، قلبت به رحم آید
[03:09.32] اما چه بی‌مرحم برمی‌گردم
[03:20.30] به سمتِ دردم
[03:27.59] -