Chaartaar_Sedayeam-bezan
 
 
[ti:صدایم بزن]
[ar:چارتار]
[al:-]
[by:امین]
[la:FA]

[00:00.50] ...
[00:07.49] ‎هم عاقبت مردم کاشانه به دوشم
[00:20.69] ‎من گام و گذر را به رسیدن نفروشم
[00:33.49] ‎من صورت ماتی که به آیینه نیاید
[00:46.02] ‎شعری که نه دیوانه نه فرزانه درآید
[00:55.05] ‎صدایم بزن که شاید زمستان من سرآید
[01:09.46] ‎مرا زنده کن به تابیدنی که تنها زِ رویت برآید
[01:24.12] ‎صدایم بزن که بی تو فروخفته در سکوتم
[01:38.63] ‎به بال و پری نجاتم بده که من روبرو با سقوطم
[01:55.98] ‎...
[02:25.80] ‎سرتاسر این بحر پراکنده سراب است
[02:33.15] ‎حال قمر و شمس و زمین بی تو خراب است
[02:40.37] ‎حتی اگر اندوه تو در سینه بریزم
[02:47.86] ‎رسواتر از آنم که به آیینه گریزم
[02:54.72] من آیینه گریزم
[03:02.08] ‎صدایم بزن که شاید زمستان من سرآید
[03:16.85] ‎مرا زنده کن به تابیدنی که تنها ز رویت برآید
[03:31.52] ‎صدایم بزن که بی تو فروخفته در سکوتم
[03:45.84] ‎به بال و پری نجاتم بده که من روبرو با سقوطم
[04:02.61] -