برنامه اجرایی تور کانادا گروه چارتار:

20 شهریور 1395 – 10 سپتامبر 2016 – ونکوور کانادا
21 شهریور 1395 – 11 سپتامبر 2016 – کلگری کانادا
26 شهریور 1395 – 16 سپتامبر 2016 – مونترآل کانادا
27 شهریور 1395 – 17 سپتامبر 2016 – تورنتو کانادا