[ti:بنویس]
[ar:چارتار]
[al:-]
[by:امین]
[la:FA]

[00:01.37] شب برزن شب ما
[00:06.18] شب بی روزن شب ما
[00:09.64] شب تاریک و حریص
[00:13.21] بنویس از ما بنویس
[00:17.14] بنویس از رنج فتاده به دایره‌ای
[00:24.67] بنویس از چشمی و شبنم خاطره‌ای
[00:32.91] بنویس از ما به سکوت و صدا
[00:38.71] تو که گفتن میدانی
[00:45.40] دشنه در کمین و
[00:48.71] واژه نقطه چین و
[00:53.08] دردی در دلم بروید
[01:00.63] شادی‌ام بشوید
[01:04.48] من تاریخی غمگینم
[01:13.54] ...
[01:39.77] شب برزن شب ما
[01:43.72] شب بی روزن شب ما
[01:47.57] شب تاریک و حریص
[01:51.42] بنویس از ما بنویس
[01:55.40] بنویس از رنج فتاده به دایره‌ای
[02:03.77] بنویس از چشمی و شبنم خاطره‌ای
[02:10.84] بنویس از ما به سکوت و صدا
[02:16.70] تو که گفتن میدانی
[02:24.56] دشنه در کمین و
[02:27.18] واژه نقطه چین و
[02:31.12] دردی در دلم بروید
[02:38.83] شادی‌ام بشوید
[02:42.58] من تاریخی غمگینم
[02:50.53] دشنه بر کمین و واژه نقطه چین و دردی
[03:02.22] در دلم بروید شادی‌ام بشوید
[03:09.35] من تاریخی غمگینم