chaartaar-iran
 
 
[ti:ایران]
[ar:چارتار]
[al:-]
[by:امین]
[la:FA]

[00:00.68] آزاد و رهایم یا در بندِ توام
[00:11.58] در هر نفسم عاشقِ لبخندِ توام
[00:21.89] آغشته به جانم یا بیگانه شوی
[00:31.45] یک لحظه هم از خاطرِ یارت نروی
[00:41.29] سرتا پا در واهمه‌ام
[00:46.28] کابوسی بی‌‌خاتمه‌ام
[00:51.31] فریادی در همهمه‌ام
[00:57.09] سرد و مست و تلخ و تنها
[01:02.50] تو بگو که همین فردا
[01:06.49] چه به جز غم ما دارد؟
[01:11.96] مگر حنجره‌مان تا کِی
[01:16.86] تب و تابِ صدا دارد؟
[01:22.26] نشِنیده‌ام از لب ساکت شب
[01:27.31] به جز آیه‌یِ بی‌سحری
[01:34.31] ...
[01:42.48] ایران!
[01:44.78] نفس‌هایِ رخ داده در سینه می‌دانمت
[01:50.57] ایران!
[01:52.45] دَمی رسته از ترکش و کینه می‌خواهمت
[01:58.04] ایران!
[01:59.51] بمان شوقِ خورشیدِ تو می‌کُشد شام مارا
[02:09.72] تو بگو که همین فردا
[02:15.04] چه به جز غم ما دارد
[02:20.06] مگر حنجره‌مان تا کِی
[02:25.30] تب و تابِ صدا دارد
[02:30.23] تو بگو که همین فردا
[02:35.07] چه به جز غم ما دارد
[02:40.15] مگر حنجره‌مان تا کِی
[02:45.22] تب و تابِ صدا دارد
[02:50.34] تو بگو که همین فردا
[02:55.11] چه به جز غم ما دارد
[03:00.19] مگر حنجره‌مان تا کِی
[03:05.41] تب و تابِ صدا دارد
[03:10.78] تو بگو که همین فردا
[03:15.45] چه به جز غم ما دارد
[03:20.52] مگر حنجره‌مان تا کِی
[03:25.95] تب و تابِ صدا دارد
[03:32.39] ...